بایگانی برچسب ها: دوستان

چطور مرگ را ببینیم

دیشب داشتم از یکی از خیابان های شهرمان رد می شدم دیدم که خیابان شلوغه و ترافیک هم زیاده بهر حال مثل همه آدم های کنجکاو که دوست دارند بدانند اونجا چه خبره من هم یه نگاهی کردم به آن طرف جمعیت عکس یک بنر و عکس جوانی را دیدم که معلوم می شد آن جوان فوت کرده و جمعیت زیادی اونجا جمع شده بودند.